معرفی نشانه «فـ ف»

«اسمش فه، صداش f»

حرف «ف» دوشکل دارد:
وقتی به نشانه بعدی بچسبد (اول و وسط کلمه) به شکل «فـ»
وقتی به نشانه بعدی نچسبد (آخر کلمه) به شکل «ف» نوشته می شود.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا