جدول الفبای فارسی

جدول حروف الفبا و نشانه های زبان فارسی
اسم و صدای حروف و نشانه های زبان فارسی

جدول الفبا – حرکات و صداها (vowels)

حرکات و صداها در زبان فارسی
حرکات و صداها در زبان فارسی

جدول الفبا – حروف و نشانه ها

اسم، صدا و نشانه های حروف الفبای فارسی
اسم، صدا و نشانه های حروف الفبای فارسی
اسکرول به بالا
اسکرول به بالا