«ای مستقل»

کلمه فارسی با ای مستقل

آموزش نشانه «ای مستقل» یا «ای آخر تنها» در کلمات زبان فارسی

چه موقع در کلمات فارسی از ای مستقل یا ای آخر تنها استفاده می کنیم؟

هنگامی که بخواهیم به کلمه ای که در آخر صدای ـه ه داشته باشد، «ای» اضافه کنیم از ای مستقل یا ای آخر تنها استفاده می کنیم. مانند: نامه‌ای – ستاره‌ای- مدرسه‌ای

محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/2 مرحله
ویدیو آموزش «ای مستقل» یا ای آخر تنها

لیست کلمات را از راست به چپ ← و از بالا به پایین ↓ بخوانید

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا