«یـ ی» مثل …

تمرین خواندن کلمات تا حرف «ی»

اسلایدهای کلمات فارسی با حروف (اَ آ ب د م س او ت ر ن ای ز اِ ش ی) با خط کودک

کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
«یـ ی» مثل ...
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمات فارسی با حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»
کلمه فارسی تا حرف «ی»

کلمات فارسی را بخوانید.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا