معرفی نشانه «گـ گ»

«اسمش گاف، صداش g»

حرف «گاف» دوشکل دارد:
وقتی به نشانه بعدی بچسبد (اول و وسط کلمه) به شکل «گـ»
وقتی به نشانه بعدی نچسبد (آخر کلمه) به شکل «گ» نوشته می شود.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا