معرفی نشانه «قـ ق»

«اسمش قاف، صداش gh»

حرف «قاف» دوشکل دارد:
وقتی به نشانه بعدی بچسبد (اول و وسط کلمه) به شکل «قـ»
وقتی به نشانه بعدی نچسبد (آخر کلمه) به شکل «ق» نوشته می شود.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا