معرفی نشانه «عـ ـعـ ـع ع»

«اسمش عِین، صداش a e o aa oo i»

حرف عین چهار شکل دارد
عـ وقتی به حرف قبلی نچسبد ولی به حرف بعدی بچسبد.
ـعـ وقتی به حرف قبلی و بعدی بچسبد.
ـع وقتی به حرف قبلی بچسبد ولی در آخر کلمه باشد.
ع وقتی به حرف قبلی و بعدی نچسبد.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا