معرفی نشانه «خـ خ»

«اسمش خه، صداش kh»

حرف «خ» دوشکل دارد:
وقتی به نشانه بعدی بچسبد (اول و وسط کلمه) به شکل «خـ»
وقتی به نشانه بعدی نچسبد (آخر کلمه) به شکل «خ» نوشته می شود.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا