معرفی نشانه «جـ ج»

«اسمش جیم، صداش j»

حرف «جیم» دوشکل دارد:
وقتی به نشانه بعدی بچسبد (اول و وسط کلمه) به شکل «جـ»
وقتی به نشانه بعدی نچسبد (آخر کلمه) به شکل «ج» نوشته می شود.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا