آشنایی با طرز نوشتن حرف «ت»

آشنایی با طرز نوشتن اشکال و صدای نشانه تـ ت (حرف ت)

برای نوشتن« تـ » هرگاه به حرف بعدی بچسبد، از کمی بالاتر از خط زمینه به سمت پایین تا روی خط زمینه می آییم. سپس روی خط زمینه به سمت چپ می رویم. بعد حرف بعدی را می نویسیم.

برای نوشتن «ت» هر گاه به حرف بعدی نچسبد (در آخر کلمه)، مانند تـ غیر آخر از بالای خط زمینه شروع می کنیم و تا روی خط زمینه پایین می آییم سپس به سمت چپ خطی بلند می کشیم و در انتها سر آن را به سمت بالا می بریم.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا