صدای «آ» در جدول الفبا

صدای آ در جدول الفبا

یکی از صداها در زبان فارسی، صدای آ است که جزء حرف الف شناخته می‌شود.
صدای «آ» اگر در اول هر بخش از کلمه بیاید به آن آ اوّل می گویند و در بالای آن یک مد «~» قرار دارد.
صدای «ا» وقتی بعد از یک حرف بی صدا در دوم بخش باشد به آن «ا» دوم می‌گویند و مد ندارد.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا