نشانه آ ا

نشانه آ ا
محتوای درس
0% تکمیل‌شده 0/4 مرحله
معرفی نشانه آ اوّل و ا دوم

حرف آ در زبان فارسی دو شکل دارد.

آ اوّل = وقتی در اول هر بخش از کلمات فارسی صدای آ شنیده شود به این شکل «آ» نوشته می‌شود.

ا دوم = هر گاه در دوم هر بخش از کلمات فارسی صدای ا شنیده شود به این شکل «ا» نوشته می‌شود.

هر گاه در زبان فارسی، در اوّل بخش صدای آ بشنویم. از بالای خط زمینه خطی راست را تا روی خط زمینه پایین می کشیم سپس از راست به چپ بر روی آن علامت مد را میگذاریم.

هرگاه صدای دوم در یک بخش از کلمه صدای ا باشد، اگر نشانه اوّل در زیر خط زمینه تمام شده باشد (نشانه‌های د ذ ر ز و)، از بالای خط زمینه، خطی راست به پایین تا روی خط زمینه می کشیم.

هر گاه صدای دوم در یک بخش از کلمه صدای ا باشد، اگر نشانه اوّل در آن بخش بر روی خط زمینه تمام شده باشد خطی راست از روی خط زمینه به سمت بالا می کشیم.

صدای آ در جدول الفبا

یکی از صداها در زبان فارسی، صدای آ است که جزء حرف الف شناخته می‌شود.
صدای «آ» اگر در اول هر بخش از کلمه بیاید به آن آ اوّل می گویند و در بالای آن یک مد «~» قرار دارد.
صدای «ا» وقتی بعد از یک حرف بی صدا در دوم بخش باشد به آن «ا» دوم می‌گویند و مد ندارد.

اسکرول به بالا
اسکرول به بالا